Kotlíková dotace

Příjem žádostí bude probíhat na jednotlivých úřadech krajů. Termíny se mohou lišit.

Na co lze žádat o dotaci

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

 • Tepelné čerpadlo,
 • Kotel na pevná paliva,
 • Plynový kondenzační kotel,
 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „Mikro“ energetická opatření.
 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kdo může žádat

 • Fyzické osoby
 • Pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti
 • Rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva, i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu
 • Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.
 • Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP).

Jak postupovat

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2015 následujícím způsobem:

 • vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2015″, dále jen žádost;
 • doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 • Žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa [email protected]). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Výše podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.
Dále pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 • Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

Dokumenty k podání žádosti

 • Žádost o poskytnutí dotace
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
Soubor Typ Datum vložení
Návod pro fotodokumentaci stávající kotle na pevná paliva .pdf 4.11.2015
Seznam obcí znečištěného ovzduší .pdf 4.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace .pdf 17.12.2015
Pokyny k vyplnění žádosti o dotaci .pdf 17.12.2015
1. výzva k předkládání žádostí o dotaci .pdf 17.12.2015
2. fáze – Doklad o likvidaci kotle .pdf 17.12.2015
Soubor Typ Datum vložení
2. fáze – Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu .pdf 17.12.2015
2a – Souhlas manželů a spoluvlastníků RD nebo bytové jednotky .pdf 17.12.2015
2b – Souhlas spoluvlastníka RD s realizací .pdf 17.12.2015
2c – Souhlas spoluvlastníka bytové jednotky v RD s realizací .pdf 17.12.2015
2d – Souhlas vlastníka pozemku pokud je odlišný s realizací .pdf 17.12.2015
Plná moc k podání žádosti .pdf 15.1.2016