PRIMAKLIMA PARDUBICE - profesionál na klimatizace, tepelná čerpadla, solární systémy a vzduchotechniku

Kotlíková dotace

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun.

Předmět dotace

 • kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním
 • kotel na biomasu s ručním přikládáním
 • kotel na biomasu s automatickým přikládáním
 • tepelné čerpadlo
 • plynový kondenzační kotel

Podmínky pro poskytnutí dotace

 • V případě kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva je povinná instalace akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.
 • U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek dotačního programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.
 • Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).
 • Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.
 • Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn více zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).
 • K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové jednotce rodinného domu se samostatným zdrojem tepla je možné předložit jen jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může předložit žádost ke každému z nich.
 • Na výměnu jednoho původního zdroje tepla je možné předložit pouze jednu žádost, tj. není možné na jednu stejnou výměnu předložit více žádostí.

Oprávnění žadatelé o podporu

 • Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník, spoluvlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu.
 • Manžel/ka, jenž/jež vlastní rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů.
 • Žadatel nemůže být osoba, která již obdržela dotaci na výměnu kotle a nejméně od 1. 1. 2009 byla podpořena z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“ a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, nemůže podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce.

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, tepelného čerpadla a plynového kondenzačního kotle, včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Výše podpory

 • 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním, maximálně však 75 000 Kč,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za plynový kondenzační kotel, maximálně však 95 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s ručním přikládáním, maximálně však 100 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s automatickým přikládáním, maximálně však 120 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, maximálně však 120 000 Kč.

Dokumenty pro podání žádosti (pro Pardubický kraj)

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Písemný souhlas s realizací dílčího projektu – pokud je relevantní
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění – nepovinné u nových zdrojů tepla instalovaných před 31. 12. 2016
Soubor Typ Datum vložení
1 – Návod pro fotodokumentaci stávajícího kotle na pevné palivo .pdf 17.1.2018
2. fáze po podpisu smlouvy – Doklad o likvidaci kotle .pdf 17.1.2018
2. fáze po podpisu smlouvy – Protokol o uvedení nového zdroje od provozu .pdf 17.1.2018
3 – výzva k předkládání žádostí o dotaci .pdf 17.1.2018
Čestné prohlášení o neznámé emisní třídě kotle .pdf 17.1.2018
Návod k vyplnění žádosti o dotaci .pdf 17.1.2018
Soubor Typ Datum vložení
Přiloha č.1 – Seznam prioritních obcí .pdf 17.1.2018
Příloha č.1 výzvy – Požadavky na nové zdroje .pdf 17.1.2018
Příloha č. 3 výzvy – Souhlas s realizací dílčího projektu .pdf 17.1.2018
Příloha č.4 výzvy – Vzor označení obálky .docx 17.1.2018
Příloha č.6 výzvy – Vzorová smlouva s žadatelem .pdf 17.1.2018
Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 .pdf 17.1.2018